لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ، به لوله ایی گفته می شود که سطح بیرونی آن با فلز روی عایق بندی شده است. لوله گالوانیزه از آهن سفید نورد شده تهیه می شود که در مرحله دوم درزهای لوله جوش داده می شود تا کاملا نفوذ ناپذیر شود. در مرحله سوم، در داخل فلز روی مذاب شده فرو برده می شود. لوله گالوانیزه به روش های متوسط و سبک تهیه و تولید می شود..
انواع لوله های آهنی سفید یا لوله گالوانیزه، در دو گروه لوله گالوانیزه سرد و لوله گالوانیزه گرم در بازار موجود می باشد. عملیات گالوانیزاسیون بر روی لوله های گالوانیزه انجام می شود تا طی این عملیات، پوششی از فلز روی بر روی لوله ای که در وان مذاب روی فرو برده شده، قرار می گیرد. ضخامت روی که روی لوله قرار میگیرد تقریبا به اندازه 60 میکرون می باشد..
فلز روی با ترکیباتی از فلز آهن ترکیب می شود. موادی که بر روی لوله گالوانیزه عایق بندی می شود، ترکیبی از فلزات  روی و آهن  می باشد که مقدار این فلزات به شرایط متعددی بستگی دارد. لوله های فولادی که عملیات گالوانیزه بر روی آن انجام شود، فولاد گالوانیزه نامیده می شوند.

لوله گالوانیزه

کد محصولنام محصولسایزضخامت
(MM)
حالتاستانداردتحویلواحدقیمتتاریخ
100384لوله گالوانیزه1/2 1 اینچ36متریصنعتیبنگاه تهرانکیلوگرم278,010 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100385لوله گالوانیزه1/2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم305,650 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100386لوله گالوانیزه3/4 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم303,770 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100387لوله گالوانیزه1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم300,950 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100388لوله گالوانیزه1/2 1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم300,950 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100389لوله گالوانیزه1/4 1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم300,950 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100390لوله گالوانیزه2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم299,070 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100391لوله گالوانیزه1/2 2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم299,070 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100392لوله گالوانیزه3 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم299,070 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100393لوله گالوانیزه4 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم299,070 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100394لوله گالوانیزه1/2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم289,670 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100395لوله گالوانیزه3/4 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم289,200 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100396لوله گالوانیزه1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم284,500 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100397لوله گالوانیزه1/2 1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم284,500 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100398لوله گالوانیزه1/4 1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم284,500 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100399لوله گالوانیزه2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم284,030 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100400لوله گالوانیزه1/2 2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم284,030 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100401لوله گالوانیزه3 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم284,030 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100402لوله گالوانیزه4 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم284,030 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100403لوله گالوانیزه2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم277,070 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100404لوله گالوانیزه1/2 2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم277,070 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100405لوله گالوانیزه3 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم277,070 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100406لوله گالوانیزه4 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم277,070 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100407لوله گالوانیزه556 متریصنعتیبنگاه تهران-تماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100408لوله گالوانیزه446 متریصنعتیبنگاه تهران-تماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100409لوله گالوانیزه336 متریصنعتیبنگاه تهران-تماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100410لوله گالوانیزه1/2 1 اینچ2.56 متریصنعتیبنگاه تهران-تماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100411لوله گالوانیزه1/2 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100412لوله گالوانیزه3/4 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100413لوله گالوانیزه"126 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100414لوله گالوانیزه2 اینچ2.316 متریتست آبکارخانهشاخهتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100415لوله گالوانیزه1/2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100416لوله گالوانیزه3/4 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100417لوله گالوانیزه"12.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100418لوله گالوانیزه1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100419لوله گالوانیزه1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100420لوله گالوانیزه1/4 1 "2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100421لوله گالوانیزه1/4 1 "2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100422لوله گالوانیزه2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100423لوله گالوانیزه336 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100424لوله گالوانیزه336 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100425لوله گالوانیزه336 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100426لوله گالوانیزه336 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100427لوله گالوانیزه336 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100428لوله گالوانیزه336 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100429لوله گالوانیزه336 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰

عرضه مستیقیم لوله مانیسمان در فولادستان

در فولادستان انواع لوله مانیسمان با قیمتی مناسب و کیفیتی عالی از برند های معتبر داخلی و خارجی عرضه خواهد شد.همچنین مشتریان گرامی میتوانند قبل از خرید از مشاوره جهت بهترین انتخاب بهره مند شوند

گالوانیزه

برسی لوله گالوانیزه و قیمت لوله گالوانیزه

برای محافظت از خوردگی و آسیب پذیری فلزات و کاهش آسیب دیدن لوله ها به حداقل احتمال ممکن ، توسط عمل گالوانیزاسیون، پوششی از فلز روی را بر روی لوله ها پوشیده میشود این پوشش متشکل از لایه ی از روی و ترکیباتی از آهن می باشد. این نوع فلزات مقاوم کاربرد زیادی در صنعت دارد.
از این نوع لوله گالوانیزه گاهی جهت تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک استفاده می شود ولی بیشتر مواقع برای تهویه یا عوض کردن هوا استفاده می شود.

لوله های گالوانیزه به دو دسته تقسیم میشوند.

لوله های گالوانیزه فولادی
لوله های گالوانیزه آهنی
این دو نوع لوله گالوانیزه در بازاریان و کسبه به لوله‌های آهنی سفید معروفند و عموماً بین این دو فرقی گذاشته نمی‌شود، در حالی که لوله‌های فولادی گالوانیزه در مقایسه با نوع آهنی این لوله ها سبک‌تر و براق‌تر هستند.

لوله های گالوانیزه آهنی

یکی از روشهای شناخت این نوع لوله ها رنگ تیره و تقریبا خاکستریشان است و به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند . جنس لوله های گالوانیزه آهنی از آهن سفید نورده شده می باشد و به این نوع لوله ها ، لوله درزدار یا بادرز نیز گفته می شود.
.که درز آن توسط دستگاه هایی به هم متصل شده و جوش داده می شود و در روی مذاب، فرو برده می شود تا کاملا نفوذ ناپذیر شوند.

لوله های گالوانیزه فولادی

جنس این لوله ها از نرمی نسبتا بالایی برخوردارن و در ساختن آن ورقه فولادی را با فشار زیاد داخل قالبی عبور داده و درزها را جوش می دهند و برای افزایش مقاومت در برابر اسید ها و زنگ زدگیها در یک وان آبکاری از فلز روی اندود ( گالوانیزه ) می کنند.
این نوع لوله ها از نوع آهنی آن ها در برابر اسیدها مقاومت کمتری دارند و کلیه اسید هایی که برای چدن مضر هست ، لوله گالوانیزه را تخریب می کند و این لوله ها سازگاری بالایی با آب دارن و با برخورد به آب آنها سخت تر می شوند .

مزایای لوله گالوانیزه

ضریب هیزم ویلیام این لوله ها بر حسب اینچ محاسبه می شود.
طول لوله های گالوانیزه حدود شش متر می باشد.
اتصالات آن قفل ، کمربند و برشن است.

این لوله ها به وسیله دنده پیچی به یکدیگر متصل و توسط مواد مناسب آن ها آب بندی می شوند.
*نکته : از اتصال این لوله ها به روش جوشکاری باید پرهیز کرد زیرا بر اثر حرارت ناشی از جوشکاری و سوختن روکش گالوانیزه (آلیاژ روی) گاز غلیظ و سفید رنگی به وجود می آید که محیط کار را آلوده می کنه و تنفس آن باعث مسمومیت شدید می شود و موجب آسیب دیدن دستگاه تنفس می شود.
از اتصال این لوله ها توسط جوشکاری بهتر است دوری کنیم زیرا برا اثر حرارت و سوختن روکش گالوانیزه ( آلیاژ روی ) گاز سفید رنگ غلیظی تولید می شود که با استشمام آن دچار مسمومیت شدید و آسیب دیدگی دستگاه تنفس روبرو می شویم.

ابعاد لوله گالوانیزه

کلیه لوله‌های گالوانیزه فولادی و آهنی در شاخه‌های ۶ متری و دو سر دنده با قطر ۱/۲ اینچ تا ۸ اینچ تولید می‌شوند. قطر این لوله‌ها معمولا قطر اسمی است که بزرگتر از قطر داخلی و کوچکتر از قطر خارجی است. همچنین در بازار این لوله‌ها بر اساس نمره شناخته می شوند..

فهرست