لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ، به لوله ایی گفته می شود که سطح بیرونی آن با فلز روی عایق بندی شده است. لوله گالوانیزه از آهن سفید نورد شده تهیه می شود که در مرحله دوم درزهای لوله جوش داده می شود تا کاملا نفوذ ناپذیر شود. در مرحله سوم، در داخل فلز روی مذاب شده فرو برده می شود. لوله گالوانیزه به روش های متوسط و سبک تهیه و تولید می شود..
انواع لوله های آهنی سفید یا لوله گالوانیزه، در دو گروه لوله گالوانیزه سرد و لوله گالوانیزه گرم در بازار موجود می باشد. عملیات گالوانیزاسیون بر روی لوله های گالوانیزه انجام می شود تا طی این عملیات، پوششی از فلز روی بر روی لوله ای که در وان مذاب روی فرو برده شده، قرار می گیرد. ضخامت روی که روی لوله قرار میگیرد تقریبا به اندازه 60 میکرون می باشد..
فلز روی با ترکیباتی از فلز آهن ترکیب می شود. موادی که بر روی لوله گالوانیزه عایق بندی می شود، ترکیبی از فلزات  روی و آهن  می باشد که مقدار این فلزات به شرایط متعددی بستگی دارد. لوله های فولادی که عملیات گالوانیزه بر روی آن انجام شود، فولاد گالوانیزه نامیده می شوند.

لوله گالوانیزه

کد محصولنام محصولسایزضخامت
(MM)
حالتاستانداردتحویلواحدقیمتتاریخ
11418لوله گالوانیزه446 متریصنعتیبنگاه تهران-تماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11419لوله گالوانیزه336 متریصنعتیبنگاه تهران-تماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11420لوله گالوانیزه556 متریصنعتیبنگاه تهران-تماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11421لوله گالوانیزه1/2 1 اینچ36متریصنعتیبنگاه تهرانکیلوگرم278,930 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11422لوله گالوانیزه1/2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم306,570 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11423لوله گالوانیزه3/4 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم304,690 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11424لوله گالوانیزه1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم301,870 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11425لوله گالوانیزه1/2 1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم301,870 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11426لوله گالوانیزه1/4 1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم301,870 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11427لوله گالوانیزه2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم299,990 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11428لوله گالوانیزه1/2 2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم299,990 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11429لوله گالوانیزه3 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم299,990 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11430لوله گالوانیزه4 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم299,990 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11431لوله گالوانیزه1/2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم290,590 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11432لوله گالوانیزه3/4 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم290,120 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11433لوله گالوانیزه1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم285,420 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11434لوله گالوانیزه1/2 1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم285,420 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11435لوله گالوانیزه1/4 1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم285,420 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11436لوله گالوانیزه2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم284,950 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11437لوله گالوانیزه1/2 2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم284,950 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11438لوله گالوانیزه3 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم284,950 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11439لوله گالوانیزه4 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم284,950 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11440لوله گالوانیزه2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم277,980 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11441لوله گالوانیزه1/2 2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم277,990 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11442لوله گالوانیزه3 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم277,990 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11443لوله گالوانیزه4 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم277,990 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11444لوله گالوانیزه1/2 1 اینچ2.56 متریصنعتیبنگاه تهران-تماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11445لوله گالوانیزه1/2 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11446لوله گالوانیزه3/4 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11447لوله گالوانیزه"126 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11448لوله گالوانیزه2 اینچ2.316 متریتست آبکارخانهشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11449لوله گالوانیزه1/2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11450لوله گالوانیزه3/4 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11451لوله گالوانیزه"12.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11452لوله گالوانیزه1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11453لوله گالوانیزه1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11454لوله گالوانیزه1/4 1 "2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11455لوله گالوانیزه1/4 1 "2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11456لوله گالوانیزه2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11457لوله گالوانیزه336 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11458لوله گالوانیزه336 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11459لوله گالوانیزه336 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11460لوله گالوانیزه336 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11461لوله گالوانیزه336 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11462لوله گالوانیزه336 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11463لوله گالوانیزه336 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

عرضه مستیقیم لوله مانیسمان در فولادستان

در فولادستان انواع لوله مانیسمان با قیمتی مناسب و کیفیتی عالی از برند های معتبر داخلی و خارجی عرضه خواهد شد.همچنین مشتریان گرامی میتوانند قبل از خرید از مشاوره جهت بهترین انتخاب بهره مند شوند

گالوانیزه

برسی لوله گالوانیزه و قیمت لوله گالوانیزه

برای محافظت از خوردگی و آسیب پذیری فلزات و کاهش آسیب دیدن لوله ها به حداقل احتمال ممکن ، توسط عمل گالوانیزاسیون، پوششی از فلز روی را بر روی لوله ها پوشیده میشود این پوشش متشکل از لایه ی از روی و ترکیباتی از آهن می باشد. این نوع فلزات مقاوم کاربرد زیادی در صنعت دارد.
از این نوع لوله گالوانیزه گاهی جهت تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک استفاده می شود ولی بیشتر مواقع برای تهویه یا عوض کردن هوا استفاده می شود.

لوله های گالوانیزه به دو دسته تقسیم میشوند.

لوله های گالوانیزه فولادی
لوله های گالوانیزه آهنی
این دو نوع لوله گالوانیزه در بازاریان و کسبه به لوله‌های آهنی سفید معروفند و عموماً بین این دو فرقی گذاشته نمی‌شود، در حالی که لوله‌های فولادی گالوانیزه در مقایسه با نوع آهنی این لوله ها سبک‌تر و براق‌تر هستند.

لوله های گالوانیزه آهنی

یکی از روشهای شناخت این نوع لوله ها رنگ تیره و تقریبا خاکستریشان است و به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند . جنس لوله های گالوانیزه آهنی از آهن سفید نورده شده می باشد و به این نوع لوله ها ، لوله درزدار یا بادرز نیز گفته می شود.
.که درز آن توسط دستگاه هایی به هم متصل شده و جوش داده می شود و در روی مذاب، فرو برده می شود تا کاملا نفوذ ناپذیر شوند.

لوله های گالوانیزه فولادی

جنس این لوله ها از نرمی نسبتا بالایی برخوردارن و در ساختن آن ورقه فولادی را با فشار زیاد داخل قالبی عبور داده و درزها را جوش می دهند و برای افزایش مقاومت در برابر اسید ها و زنگ زدگیها در یک وان آبکاری از فلز روی اندود ( گالوانیزه ) می کنند.
این نوع لوله ها از نوع آهنی آن ها در برابر اسیدها مقاومت کمتری دارند و کلیه اسید هایی که برای چدن مضر هست ، لوله گالوانیزه را تخریب می کند و این لوله ها سازگاری بالایی با آب دارن و با برخورد به آب آنها سخت تر می شوند .

مزایای لوله گالوانیزه

ضریب هیزم ویلیام این لوله ها بر حسب اینچ محاسبه می شود.
طول لوله های گالوانیزه حدود شش متر می باشد.
اتصالات آن قفل ، کمربند و برشن است.

این لوله ها به وسیله دنده پیچی به یکدیگر متصل و توسط مواد مناسب آن ها آب بندی می شوند.
*نکته : از اتصال این لوله ها به روش جوشکاری باید پرهیز کرد زیرا بر اثر حرارت ناشی از جوشکاری و سوختن روکش گالوانیزه (آلیاژ روی) گاز غلیظ و سفید رنگی به وجود می آید که محیط کار را آلوده می کنه و تنفس آن باعث مسمومیت شدید می شود و موجب آسیب دیدن دستگاه تنفس می شود.
از اتصال این لوله ها توسط جوشکاری بهتر است دوری کنیم زیرا برا اثر حرارت و سوختن روکش گالوانیزه ( آلیاژ روی ) گاز سفید رنگ غلیظی تولید می شود که با استشمام آن دچار مسمومیت شدید و آسیب دیدگی دستگاه تنفس روبرو می شویم.

ابعاد لوله گالوانیزه

کلیه لوله‌های گالوانیزه فولادی و آهنی در شاخه‌های ۶ متری و دو سر دنده با قطر ۱/۲ اینچ تا ۸ اینچ تولید می‌شوند. قطر این لوله‌ها معمولا قطر اسمی است که بزرگتر از قطر داخلی و کوچکتر از قطر خارجی است. همچنین در بازار این لوله‌ها بر اساس نمره شناخته می شوند..

فهرست