لوله مانیسمان چیست؟

لوله های بدون درز که به آنها لوله مانیسمان می گویند . لوله مانیسمان یا لوله بدون درز اخیرا در صنعت کاربرد و استفاده بسیار فراوانی پیدا کرده اند. علت پرکاربرد بودن لوله های مانیسمان در صنایع حساس همین ویژگی بدون درز بودن آنها است.
لوله مانیسمان در اواخر قرن نوزدهم میلادی و به وسیله یک مهندس مطرح آلمانی به نام مانیسمان ابداع شد. به همین دلیل، نام این نوع از لوله های فولادی از مخترع آن گرفته شد. علاوه بر این، لوله های مانیسمان به این دلیل که بدون درز هستند در مقایسه با سایر لوله های تولید شده از درجه اهمیت بالای تری برخوردار می باشند

لوله-مانیسمان

کد محصولنام محصولسایزردهبرندوزن هر شاخهواحد قیمتتاریخ بروزرسانی
11464لوله مانیسمان  5 اینچ20اهواز-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11465لوله مانیسمان  3 اینچ20اهواز-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11466لوله مانیسمان  1/2 اینچ40دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11467لوله مانیسمان  1 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11468لوله مانیسمان  "140اهواز-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11469لوله مانیسمان  1/2 1 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11470لوله مانیسمان  5 اینچ40اهواز-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11471لوله مانیسمان  1/2 2 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11472لوله مانیسمان  3 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11473لوله مانیسمان  4 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11474لوله مانیسمان  1/4 1 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11475لوله مانیسمان  5 اینچ40اهواز-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11476لوله مانیسمان  3 اینچ40اهواز-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11477لوله مانیسمان  4 اینچ40اهواز-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11478لوله مانیسمان  3/4 اینچ40دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11479لوله مانیسمان  1/4 1 اینچ40دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11480لوله مانیسمان  2 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11481لوله مانیسمان  1 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11482لوله مانیسمان  1/2 2 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11483لوله مانیسمان  2 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11484لوله مانیسمان  1/2 1 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11485لوله مانیسمان  3 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11486لوله مانیسمان  1/4 1 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11487لوله مانیسمان  4 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11488لوله مانیسمان  5 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11489لوله مانیسمان  6 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11490لوله مانیسمان  1/2 اینچ40وارداتی-شاخه3,691,060 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11491لوله مانیسمان  3/4 اینچ40وارداتی-شاخه4,745,650 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11492لوله مانیسمان  1 اینچ40وارداتی-شاخه5,512,620 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11493لوله مانیسمان  1/4 1 اینچ40وارداتی-شاخه6,663,080 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11494لوله مانیسمان  1/2 1 اینچ40وارداتی-شاخه8,197,020 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11495لوله مانیسمان  2 اینچ40وارداتی-شاخه10,306,200 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11496لوله مانیسمان  1/2 2 اینچ40وارداتی-شاخه16,681,660 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11497لوله مانیسمان  3 اینچ40وارداتی-شاخه21,475,230 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11498لوله مانیسمان  1/2 3 اینچ40وارداتی-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11499لوله مانیسمان  4 اینچ40وارداتی-شاخه31,397,940 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11500لوله مانیسمان  5 اینچ40وارداتی-شاخه44,963,770 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11501لوله مانیسمان  6 اینچ40وارداتی-شاخه62,220,650 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11502لوله مانیسمان  1/4 1 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11503لوله مانیسمان  1/2 3 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11504لوله مانیسمان  1/2 2 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11505لوله مانیسمان  1 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11506لوله مانیسمان  3 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11507لوله مانیسمان  4 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11508لوله مانیسمان  2 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11509لوله مانیسمان  1/2 1 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11510لوله مانیسمان  3/4 اینچ80چین-شاخه5,250,000 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11511لوله مانیسمان  1 اینچ80چین-شاخه7,369,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11512لوله مانیسمان  1/2 اینچ80چین-شاخه4,286,700 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11513لوله مانیسمان  1/4 1 اینچ80چین-شاخه11,511,470 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11514لوله مانیسمان  1/2 1 اینچ80چین-شاخه12,474,780 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11515لوله مانیسمان  2 اینچ80چین-شاخه16,327,990 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11516لوله مانیسمان  1/2 2 اینچ80چین-شاخه23,761,470 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11517لوله مانیسمان  3 اینچ80چین-شاخه30,295,880 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11518لوله مانیسمان  1/2 3 اینچ80چین-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11519لوله مانیسمان  4 اینچ80چین-شاخه46,142,210 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11520لوله مانیسمان  5 اینچ80چین-شاخه69,261,470 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11521لوله مانیسمان  6 اینچ80چین-شاخه93,313,770 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

عرضه مستیقیم لوله مانیسمان در فولادستان

در فولادستان انواع لوله مانیسمان با قیمتی مناسب و کیفیتی عالی از برند های معتبر داخلی و خارجی عرضه خواهد شد.همچنین مشتریان گرامی میتوانند قبل از خرید از مشاوره جهت بهترین انتخاب بهره مند شوند

لوله مانیسمان

لوله مانیسمان

بی شک یکی از بزرگترین تولیدات لوله و مهمترین اتفاقات در پیشرفت صنعت لوله ، مربوط به تولید لوله مانیسمان میباشد. لوله مانیسمان ،که در اصطلاحات علمی جزو طبقه بندی لوله های بدون درز میباشد که در آنها حتی کوچک ترین درز یا جوشی وجود ندارد و فرآیند تولید پیچیده و نسبتا گران قیمتی دارند که تنها با یکسری دستگاه ها و ماشین آلات خاص ، تولید میشوند.در ادامه توضیحاتی در رابطه با لوله بدون درز و همچنین به این سوال که منظور از لوله مانیسمان چیست و ایا تفاوتی با لوله بدون درز دارد؟ میپردازیم

مزایای استفاده از لوله های بدون درز

مهم ترین نکته مثبت دراستفاده از لوله های بدون درز این است که در مقابل فشار های زیاد مقاومت بسیار بالایی دارند،هر چند که ممکن است نسبت به لوله های درزدار دارای قیمت بالاتری باشند ولی چون طول عمر و کیفیت بیشتری دارند مقرون به صرفه می باشند.
لوله های بدون درز یا لوله مانیسمان دارای اشکال ثابتی هستند چون عملیات جوش کاری در آن ها به کار نرفته است .بنابراین هنگام وصل شدن به لوله های دیگر ما را از نظر هماهنگی شکل ،دچار مشکل و نقص نمیکنند.
لوله های مانیسمان به علت بدون درز بودن از نظر وزنی سبک تر بوده و دارای دیواره های نازک تری میباشند.

منظور از لوله مانیسمان چیست؟

لوله مانیسمان همان لوله بدون درز است که در کشور ما به خاطر پیشینه ی کاملا کاربردی و پر اهمیتی که داشته است به این اسم مشهور شد و به جز کشور ایران ، در تمامی کشور ها این سبک از لوله علاوه بر نام مانیسنان با همان نام بدون درز نیز شناخته میشوند.
مانیسمان ، نام یک شرکت در کشور آلمان که توسط دو برادر آلمانی با نام های رینهارد مانیسمان و مکس مانیسمان در سال هزار و هشتصدو هشتاد و شش میلادی ، پس از ثبت اختراع تولید لوله هایی بدون ایجاد درز یا همان لوله های مانیسمان و استفاده از جوش در بدنه آنها ، شروع به فعالیت در این زمینه کردند. شرکت لوله مانیسمان که پیشتاز در تولید لوله بدون درز در جهان بوده است، پس از مدتی اقدام به همکاری با مطرح ترین شرکت های وارد کننده لوله در ایران ، برای ارسال لوله بدون درز میکند. این لوله های تازه وارد شده ، به دلیل جدید بودن در بازار و با توجه به شرکت تولید کننده، با نام لوله مانیسمان در میان بازاریان و کسبه ایران رواج یافت و پس از گذشت چندیدن سال ، هنوز هم لوله های بدون درز با نام لوله مانیسمان خرید و فروش میشوند و پر طرفدار هستند. البته با توجه به وجود گویش های مختلف در ایران ، این لوله با نام لوله مانسمان نیز در بازار ها شنیده میشود.
شایان توجه است که شرکت مانیسمان آلمان توانست در سال هزار و نه صد و نود و نه به درآمد بیش از بیست و سه میلیارد یورو دست یابد و پس از مدت زمانی توسط شرکت مخابراتی مشهوری با نام وودافون خریداری شده و یکی از بزرگترین معاملات قرن را رقم زدند.

این روز ها غالبا لوله های بدون درز در ایران از کشور چین و تحت برند های
وارد میشوند و تنها برندی که از اروپا وارد ایران میشود شرکت Lantrin , JST , Haitai , Huike
لوکزامبورگ بوده که در ایران با نام لوله مانیسمان رومانی نیز شناخته و خرید و فروش میشوند Tenaris
روش های تولید لوله های بدون دزر یا مانیسمان
لوله های مانیسمان یا بدون درز دارای انواع مختلفی هستند که هرکدام توانایی تحمل فشار خاصی را در شرایط ویژه ای دارد و این تحمل فشار ارتباط مستقیمی با ضخامت لوله مانیسمان دارد.
تمامی لوله های مانیسمان یا بدون دزر تولید شده باید استاندارد های
ASTM A106,ASTM A53
و در نمونه های ویژه مثل صنایع نفت و گاز که بسار حساس تر هستند از استاندارد
برخوردار باشند API 5L
تولید این لوله از مقاطع فولادی به شکل شمش و از طریق حرارت ، کشش ، غلطک ، عبور از زره و همچنین نیروهای گریز از مرکز استفاده می شوند که به لحاظ مواد اولیه سازنده آن ها، کیفیت بالاتر، یکنواختی بسیار بیشتر و نیز عدم جوش و آسیب پذیری و تحمل فشار بسیار بیشتر را جهت استفاده در صنایع مختلفی حاصل میشود.
در تولید لوله مانیسمان نکته بسیار جالبی که وجود دارد ، تولید از سایز های بزرگتر به کوچکتر میباشد. بدین معنی که برای تولید سایز ۰٫۵ اینچ ابتدا باید روی شمش ۷۶ پس از حرارت دادن سوراخ ۰٫۵ ایجاد شود وپس از نورد وکشش درخط تولید لوله مانیسمان ۱٫۲۵ اینچ تولید شده وپس از آن با روش سرد لوله ۱٫۲۵ کشیده شده و پس از اسید کاری وطی چند مرحله کشش به سایز موردنظر که همان ۰٫۵ اینچ است برسند.

رده لوله های مانیسمان چیست

پارامتر رده لوله در کشور ما غالبا برای بیان ضخامت به کار برده میشود. این پارامتر همان مقدارمعادل شاخص استاندارد ضخامت لوله میباشد که از طریق فرمول

sch.no= 1000 *P/s محاسبه میشود که در کل p فشار اجرایی با یکای Mpa و فشار مجاز با یکای Mpa میباشد
.Nominal Diameterحد فاصل قطر داخلی لوله ها و قطر خارجی لوله های فولادی که با نام قطر اسمی
شناخته میشوند ، از ۱٫۸ الی ۱۲ اینچ میباشد.
لوله های مانیسمان دارای طبقه های ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ و ۱۲۰ و ۱۶۰ میباشند که هرکدام از این رده ها کاربری ویژه ای دارند.
برای رده بندی لوله های مانیسمان از سه روش زیر استفاده می شود.

API,ANSI B36براساس اعلام قطر لوله بصورت اینچی یا میلی‌متری مطابق استاندارد و یا
بر اساس روش وزنی که وزن لوله ها موثر است که به سه دسته استاندارد و سنگین و فوق سنگین تقسیم می‌شود.
به صورت سایز لوله های مانیسمانANSI بر اساس استاندارد .

دلیل نوسان قیمت لوله های مانیسمان چیست؟

دلایل نوسان قیمت لوله میزان موجودی کالا یا مواد اولیه در بازار، میزان تقاضا و مشتری و دلار می باشد. از آنجایی که بخش عمده ای از لوله های بدون درز را کشور چین تامین می کند قیمت این لوله ها نسبت به سایر ارزان تر است.

چرا لوله مانیسمان از تقاضای بالایی برخوردار است؟

قدرت بالای تحمل لوله مانیسمان در برابر تغییرات دما،فشار زیاد، استحکاک و ضربه با سالها تجربه ثابت شده و امتحان پس داده است. به همین دلیل است که در پروژه های خاص و بزرگ از جمله پالایشگاه ها، صنعت ساخت و ساز، پتروشیمی، خودرو، برق،نفت و… از این لوله ها استفاده می شود. یکی از مزایای این لوله سطح یکنواخت آن است و همین ویژگی آن در نصب اتصالات بسیار سودمند واقع می شود. علاوه بر آن لوله‌های بدون درز در شرایط سخت بهترین کارایی را دارند و کمترین آسیب را میبینند. منظور از شرایط سخت محیط های بسیار سرد یا بسیار گرم و یا بسیار مرطوب و یا با فشار سنگین می‌باشد.

فهرست