لوله استیل

آلیاژی که مواد اولیه آن از عنصر آهن است و کمتر از ۲% دارای عنصر کربن می باشپد استیل یا فولاد نامیده میشود. بسته به نوع و مقدار عناصر موجود در آن خواص مکانیکی آن مثل سختی و شکل پذیری مشخص می شود و با تغییر درصد کم از عناصر قابل تغییر است. افزایش مقدار عنصر کربن سبب افزایش سختی و مقاومت در فولاد به دست آمده می شود ولی از مقدار شکل پذیری آن کاسته می شود.
انواع فولادها به دو گروه آلیاژی و ساده کربنی تقسیم بندی می شوند.در فولادهای ساده کربنی به جز کربن و بعضی عناصر معمول و نسبتا سخت مثل( مثل فسفر و منگنز و گوگرد و سیلیسیم ) هیچ عنصر دیگری وجود نداردافزودن برخی عناصر به فلز آهن آلیاژهایی تولید می شود که خصوصیات بسیار زیادی دارندو می توانند ویژگی های متعدد ایجاد کنند.به عنوان مثال با افزودن کروم به آهن استیل ضد زنگ استیل را به تولید میرساند که در برابر خوردگی های مختلف مقاومت بسیار زیادی دارد و در محیط های مرطوب بازدهی بسیار بالایی دارد.

لوله استنلس ( استیل )

کد محصولنام محصولنام تجاریسایزردهآلیاژحالتواحدقیمتتاریخ
11219لوله استنلس استیل-1 اینچ101.48416 متریکیلوگرم3,163,770 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11220لوله استنلس استیل-2 اینچ101.48416 متریکیلوگرم3,163,770 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11221لوله استنلس استیل-4 اینچ101.48416 متریکیلوگرم3,163,770 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11222لوله استنلس استیل-3 اینچ101.48416 متریکیلوگرم3,163,770 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11223لوله استنلس استیل-5 اینچ101.48416 متریکیلوگرم3,163,770 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11224لوله استنلس استیل-5 اینچ403046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11225لوله استنلس استیل-2 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11226لوله استنلس استیل-4 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11227لوله استنلس استیل-3/4 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11228لوله استنلس استیل-1 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11229لوله استنلس استیل-2 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11230لوله استنلس استیل-1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11231لوله استنلس استیل-3/4 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11232لوله استنلس استیل-1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11233لوله استنلس استیل-3 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11234لوله استنلس استیل-3 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11235لوله استنلس استیل-4 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11236لوله استنلس استیل-1 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11237لوله استنلس استیل-6 اینچ403046 متریکیلوگرم1,410,420 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11238لوله استنلس استیل-1 1/2 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11239لوله استنلس استیل-1 1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11240لوله استنلس استیل-12 اینچ103046 متریکیلوگرم1,554,780 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11241لوله استنلس استیل-1 1/4 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11242لوله استنلس استیل-1/2 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11243لوله استنلس استیل-6 اینچ103046 متریکیلوگرم1,410,420 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11244لوله استنلس استیل-5 اینچ403046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11245لوله استنلس استیل-3/4 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11246لوله استنلس استیل-2 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11247لوله استنلس استیل-1 1/4 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11248لوله استنلس استیل-8 اینچ103046 متریکیلوگرم1,430,140 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11249لوله استنلس استیل-5 اینچ803046 متریکیلوگرم1,410,970 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11250لوله استنلس استیل-18 اینچ103046 متریکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11251لوله استنلس استیل-4 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11252لوله استنلس استیل-1 1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11253لوله استنلس استیل-1 1/4 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11254لوله استنلس استیل-3 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11255لوله استنلس استیل-2 1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11256لوله استنلس استیل-10 اینچ103046 متریکیلوگرم1,526,010 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11257لوله استنلس استیل-2 1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11258لوله استنلس استیل-1 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11259لوله استنلس استیل-1/2 اینچ403166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11260لوله استنلس استیل-3 اینچ103166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11261لوله استنلس استیل-1 اینچ803166 متریکیلوگرم1,725,690 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11262لوله استنلس استیل-1 1/4 اینچ103166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11263لوله استنلس استیل-1/2 اینچ803166 متریکیلوگرم1,725,690 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11264لوله استنلس استیل-1 1/2 اینچ103166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11265لوله استنلس استیل-16 اینچ103166 متریکیلوگرم2,013,310 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11266لوله استنلس استیل-1 اینچ103166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11267لوله استنلس استیل-2 اینچ103166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11268لوله استنلس استیل-1/2 اینچ103166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11269لوله استنلس استیل-3 اینچ803166 متریکیلوگرم1,725,690 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11270لوله استنلس استیل-2 اینچ403166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11271لوله استنلس استیل-8 اینچ103166 متریکیلوگرم1,754,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11272لوله استنلس استیل-2 1/2 اینچ403166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11273لوله استنلس استیل-3/4 اینچ403166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11274لوله استنلس استیل-4 اینچ103166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11275لوله استنلس استیل-20 اینچ103166 متریکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11276لوله استنلس استیل-6 اینچ103166 متریکیلوگرم1,725,690 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11277لوله استنلس استیل-10 اینچ103166 متریکیلوگرم1,821,560 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11278لوله استنلس استیل-12 اینچ103166 متریکیلوگرم1,869,500 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11279لوله استنلس استیل-12 اینچ203166 متریکیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11280لوله استنلس استیل-6 اینچ403166 متریکیلوگرم1,725,690 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11281لوله استنلس استیل-8 اینچ403166 متریکیلوگرم1,754,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11282لوله استنلس استیل-1 اینچ403166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11283لوله استنلس استیل-3/4 اینچ403166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11284لوله استنلس استیل80.6-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11285لوله استنلس استیل100.6-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11286لوله استنلس استیل101.5-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11287لوله استنلس استیل120.6-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11288لوله استنلس استیل160.6-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11289لوله استنلس استیل190.6-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11290لوله استنلس استیل200.6-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11291لوله استنلس استیل220.6-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11292لوله استنلس استیل250.6-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11293لوله استنلس استیل300.6-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11294لوله استنلس استیل320.6-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11295لوله استنلس استیل380.6-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11296لوله استنلس استیل381.5-3046 متریکیلوگرم1,240,370 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11297لوله استنلس استیل420.6-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11298لوله استنلس استیل510.6-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11299لوله استنلس استیل511.5-3046 متریکیلوگرم1,240,370 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11300لوله استنلس استیل631.5-3046 متریکیلوگرم1,240,370 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11301لوله استنلس استیل631.5-3046 متریکیلوگرم1,240,370 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11302لوله استنلس استیل632-3046 متریکیلوگرم1,288,080 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11303لوله استنلس استیل760.6-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11304لوله استنلس استیل1020.6-3046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11305لوله استنلس استیل161-3046 متریکیلوگرم1,581,200 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11306لوله استنلس استیل251.5-3046 متریکیلوگرم1,240,370 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11307لوله استنلس استیل381-3046 متریکیلوگرم1,581,200 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11308لوله استنلس استیل511-3046 متریکیلوگرم1,581,200 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11309لوله استنلس استیل511.5-3046 متریکیلوگرم1,240,370 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11310لوله استنلس استیل631-3046 متریکیلوگرم1,581,200 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11311لوله استنلس استیل1021-3046 متریکیلوگرم1,581,200 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

عرضه مستیقیم لوله استیل در فولادستان

در فولادستان انواع لوله استیل با قیمتی مناسب و کیفیتی عالی از برند های معتبر داخلی و خارجی عرضه خواهد شد.همچنین مشتریان گرامی میتوانند قبل از خرید از مشاوره جهت بهترین انتخاب بهره مند شوند

لوله استیل ( استنلس )

لوله استیل

لوله های استیل طلایی جنس و آلیاژ مشابه با لوله های استیل نقره ای دارند با این تفاوت که رنگ آن طلایی می باشد و تفاوتی در ساختار یا مواد سازنده ندارند.لوله استیل طلایی به دلیل رنگ و پرداختی که روی آن انجام شده است، قیمت بالا تری نسبت به لوله استیل نقره ای دارد و در مواردی که لوله رو کار است کاربرد بیشتری دارد.

لوله استیل طلایی رنگ ثابتی دارد و با ضربه و خراش رنگ آن خراشیده نمی شود پس زیبایی بیشتری دارد. این لوله ها همچنین ضد زنگ و مقاوم در برابر رطوبت نیز می باشند. قیمت این لوله ها به علت نوسانات بازار به صورت روزانه تغییر می کند اما برای اطلاع دقیق از قیمت روزانه این لوله ها شما میتوانید با کارشناس فروش شرکت فولادستان تماس بگیرید.
شایان توجه است که این نوع لوله در دو حالت استیل طلایی ۳۰۴ و ۲۰۱ تولید می شود و از نظر جنس متفاوت می باشند که هر کدام کارایی مخصوص به خود را دارند.

برای ساختن نرده یا پنجره و حفاظت استیل از لوله استیل نرده استفاده می شود. لوله استیل نرده در ساخت نرده استیل راه پله، نرده استیل در و پنجره، نرده استیل استخر نرده های محافظ و… کاربرد دارد. لوله استیل نرده دارای اندازه ها ضخامت ها و قطر های متفاوت است که در مکان ها و شرایط مختلف نرده استیل کاربرد دارد.
لوله استیل دکوراتیو یکی از زمینه های کاربردی لوله های فولادی ضد زنگ با کیفیت بالا و تزئینی است که در موارد رو کار و قابل مشاهده استفاده می شود طیف زیادی از محصولات را برای استفاده در چندین کاربرد ساختاری و تزئینی ارائه می دهد. لوله های استیل دکوراتیو با ظاهری جلا داده شده به راحتی حفظ می شود و به سختی خراشیده می شوند، مزیت مهم مقاومت در خوردگی و زنگ زدگی را دارا میباشند.

این نوع از لوله ها برای ویژگی های عالی مانند ماندگاری همیشگی و زیبایی بسیار، با دوام در شرایط محیطی گوناگون و قابلیت نصب آسان در قیمت های مختلف و در شرایط مختلف حضور دارند و غالبا پر کاربرد هستند.
استیل ضد رنگ ۲۰۱ آلیاژی می باشد که نیمی از آلیاژ مرسوم استنلس(۳۰۴)عنصر نیکل دارد و میزان عناصرمنگنز و نیتروژن آن افزایش یافته است.

در این حالت این آلیاژ ارزان تر از آلیاژ های استنلس دیگر است ولی قابلیت کار پذیری آن به خوبی بقیه نیست این بدین معنی میباشد که کیفیت کالا کاهش یافته است . آلیاژ۲۰۱ یک فلز آستنیتی است ، زیرا یک استنلس غیر مغناطیسی است که مقدار زیادی عناصر کروم و نیکل و مقدار کمی عنصر کربن را دارا می باشد.

فهرست