لوله استیل

آلیاژی که مواد اولیه آن از عنصر آهن است و کمتر از ۲% دارای عنصر کربن می باشپد استیل یا فولاد نامیده میشود. بسته به نوع و مقدار عناصر موجود در آن خواص مکانیکی آن مثل سختی و شکل پذیری مشخص می شود و با تغییر درصد کم از عناصر قابل تغییر است. افزایش مقدار عنصر کربن سبب افزایش سختی و مقاومت در فولاد به دست آمده می شود ولی از مقدار شکل پذیری آن کاسته می شود.
انواع فولادها به دو گروه آلیاژی و ساده کربنی تقسیم بندی می شوند.در فولادهای ساده کربنی به جز کربن و بعضی عناصر معمول و نسبتا سخت مثل( مثل فسفر و منگنز و گوگرد و سیلیسیم ) هیچ عنصر دیگری وجود نداردافزودن برخی عناصر به فلز آهن آلیاژهایی تولید می شود که خصوصیات بسیار زیادی دارندو می توانند ویژگی های متعدد ایجاد کنند.به عنوان مثال با افزودن کروم به آهن استیل ضد زنگ استیل را به تولید میرساند که در برابر خوردگی های مختلف مقاومت بسیار زیادی دارد و در محیط های مرطوب بازدهی بسیار بالایی دارد.

لوله استنلس ( استیل )

کد محصولنام محصولنام تجاریسایزردهآلیاژحالتواحدقیمتتاریخ
100177لوله استنلس استیل -1 اینچ101.48416 متریکیلوگرم3,163,770 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100178لوله استنلس استیل -2 اینچ101.48416 متریکیلوگرم3,163,770 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100179لوله استنلس استیل -3 اینچ101.48416 متریکیلوگرم3,163,770 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100180لوله استنلس استیل -4 اینچ101.48416 متریکیلوگرم3,163,770 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100181لوله استنلس استیل -5 اینچ101.48416 متریکیلوگرم3,163,770 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100182لوله استنلس استیل -5 اینچ403046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100183لوله استنلس استیل -2 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100184لوله استنلس استیل -4 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100185لوله استنلس استیل -1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100186لوله استنلس استیل -1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100187لوله استنلس استیل -3/4 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100188لوله استنلس استیل -3 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100189لوله استنلس استیل -3 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100190لوله استنلس استیل -4 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100191لوله استنلس استیل -6 اینچ403046 متریکیلوگرم1,410,420 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100192لوله استنلس استیل -1 1/2 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100193لوله استنلس استیل -1 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100194لوله استنلس استیل -1 1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100195لوله استنلس استیل -12 اینچ103046 متریکیلوگرم1,554,780 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100196لوله استنلس استیل -1 1/4 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100197لوله استنلس استیل -1/2 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100198لوله استنلس استیل -1 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100199لوله استنلس استیل -3/4 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100200لوله استنلس استیل -2 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100201لوله استنلس استیل -6 اینچ103046 متریکیلوگرم1,410,420 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100202لوله استنلس استیل -5 اینچ403046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100203لوله استنلس استیل -3/4 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100204لوله استنلس استیل -2 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100205لوله استنلس استیل -1 1/4 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100206لوله استنلس استیل -8 اینچ103046 متریکیلوگرم1,430,140 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100207لوله استنلس استیل -5 اینچ803046 متریکیلوگرم1,410,970 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100208لوله استنلس استیل -2 1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100209لوله استنلس استیل -1 1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100210لوله استنلس استیل -18 اینچ103046 متریکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100211لوله استنلس استیل -4 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100212لوله استنلس استیل -1 1/4 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100213لوله استنلس استیل -3 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100214لوله استنلس استیل -10 اینچ103046 متریکیلوگرم1,526,010 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100215لوله استنلس استیل -2 1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم1,334,270 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100216لوله استنلس استیل -1 اینچ803046 متریکیلوگرم1,382,210 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100217لوله استنلس استیل -4 اینچ103166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100218لوله استنلس استیل -1 اینچ803166 متریکیلوگرم1,725,690 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100219لوله استنلس استیل -3 اینچ103166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100220لوله استنلس استیل -1 1/4 اینچ103166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100221لوله استنلس استیل -1/2 اینچ803166 متریکیلوگرم1,725,690 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100222لوله استنلس استیل -1 1/2 اینچ103166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100223لوله استنلس استیل -1 اینچ103166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100224لوله استنلس استیل -16 اینچ103166 متریکیلوگرم2,013,310 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100225لوله استنلس استیل -2 اینچ103166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100226لوله استنلس استیل -1/2 اینچ103166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100227لوله استنلس استیل -3 اینچ803166 متریکیلوگرم1,725,690 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100228لوله استنلس استیل -2 اینچ403166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100229لوله استنلس استیل -8 اینچ103166 متریکیلوگرم1,754,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100230لوله استنلس استیل -2 1/2 اینچ403166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100231لوله استنلس استیل -3/4 اینچ403166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100232لوله استنلس استیل -1/2 اینچ403166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100233لوله استنلس استیل -10 اینچ103166 متریکیلوگرم1,821,560 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100234لوله استنلس استیل -6 اینچ103166 متریکیلوگرم1,725,690 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100235لوله استنلس استیل -20 اینچ103166 متریکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100236لوله استنلس استیل -12 اینچ103166 متریکیلوگرم1,869,500 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100237لوله استنلس استیل -12 اینچ203166 متریکیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100238لوله استنلس استیل -1 اینچ403166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100239لوله استنلس استیل -6 اینچ403166 متریکیلوگرم1,725,690 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100240لوله استنلس استیل -3/4 اینچ403166 متریکیلوگرم1,677,760 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100241لوله استنلس استیل -8 اینچ403166 متریکیلوگرم1,754,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100242لوله استنلس استیل -80.63046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100243لوله استنلس استیل -100.63046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100244لوله استنلس استیل -101.53046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100245لوله استنلس استیل -120.63046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100246لوله استنلس استیل -160.63046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100247لوله استنلس استیل -190.63046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100248لوله استنلس استیل -200.63046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100249لوله استنلس استیل -220.63046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100250لوله استنلس استیل -250.63046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100251لوله استنلس استیل -300.63046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100252لوله استنلس استیل -320.63046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100253لوله استنلس استیل -380.63046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100254لوله استنلس استیل -381.53046 متریکیلوگرم1,240,370 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100255لوله استنلس استیل -420.63046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100256لوله استنلس استیل -510.63046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100257لوله استنلس استیل -511.53046 متریکیلوگرم1,240,370 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100258لوله استنلس استیل -631.53046 متریکیلوگرم1,240,370 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100259لوله استنلس استیل -631.53046 متریکیلوگرم1,240,370 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100260لوله استنلس استیل -6323046 متریکیلوگرم1,288,080 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100261لوله استنلس استیل -760.63046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100262لوله استنلس استیل -1020.63046 متریکیلوگرم1,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100263لوله استنلس استیل -1613046 متریکیلوگرم1,581,200 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100264لوله استنلس استیل -251.53046 متریکیلوگرم1,240,370 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100265لوله استنلس استیل -3813046 متریکیلوگرم1,581,200 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100266لوله استنلس استیل -5113046 متریکیلوگرم1,581,200 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100267لوله استنلس استیل -511.5304شیتکیلوگرم1,240,370 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100268لوله استنلس استیل -6313046 متریکیلوگرم1,581,200 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100269لوله استنلس استیل -10213046 متریکیلوگرم1,581,200 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰

عرضه مستیقیم لوله استیل در فولادستان

در فولادستان انواع لوله استیل با قیمتی مناسب و کیفیتی عالی از برند های معتبر داخلی و خارجی عرضه خواهد شد.همچنین مشتریان گرامی میتوانند قبل از خرید از مشاوره جهت بهترین انتخاب بهره مند شوند

لوله استیل ( استنلس )

لوله استیل

لوله های استیل طلایی جنس و آلیاژ مشابه با لوله های استیل نقره ای دارند با این تفاوت که رنگ آن طلایی می باشد و تفاوتی در ساختار یا مواد سازنده ندارند.لوله استیل طلایی به دلیل رنگ و پرداختی که روی آن انجام شده است، قیمت بالا تری نسبت به لوله استیل نقره ای دارد و در مواردی که لوله رو کار است کاربرد بیشتری دارد.

لوله استیل طلایی رنگ ثابتی دارد و با ضربه و خراش رنگ آن خراشیده نمی شود پس زیبایی بیشتری دارد. این لوله ها همچنین ضد زنگ و مقاوم در برابر رطوبت نیز می باشند. قیمت این لوله ها به علت نوسانات بازار به صورت روزانه تغییر می کند اما برای اطلاع دقیق از قیمت روزانه این لوله ها شما میتوانید با کارشناس فروش شرکت فولادستان تماس بگیرید.
شایان توجه است که این نوع لوله در دو حالت استیل طلایی ۳۰۴ و ۲۰۱ تولید می شود و از نظر جنس متفاوت می باشند که هر کدام کارایی مخصوص به خود را دارند.

برای ساختن نرده یا پنجره و حفاظت استیل از لوله استیل نرده استفاده می شود. لوله استیل نرده در ساخت نرده استیل راه پله، نرده استیل در و پنجره، نرده استیل استخر نرده های محافظ و… کاربرد دارد. لوله استیل نرده دارای اندازه ها ضخامت ها و قطر های متفاوت است که در مکان ها و شرایط مختلف نرده استیل کاربرد دارد.
لوله استیل دکوراتیو یکی از زمینه های کاربردی لوله های فولادی ضد زنگ با کیفیت بالا و تزئینی است که در موارد رو کار و قابل مشاهده استفاده می شود طیف زیادی از محصولات را برای استفاده در چندین کاربرد ساختاری و تزئینی ارائه می دهد. لوله های استیل دکوراتیو با ظاهری جلا داده شده به راحتی حفظ می شود و به سختی خراشیده می شوند، مزیت مهم مقاومت در خوردگی و زنگ زدگی را دارا میباشند.

این نوع از لوله ها برای ویژگی های عالی مانند ماندگاری همیشگی و زیبایی بسیار، با دوام در شرایط محیطی گوناگون و قابلیت نصب آسان در قیمت های مختلف و در شرایط مختلف حضور دارند و غالبا پر کاربرد هستند.
استیل ضد رنگ ۲۰۱ آلیاژی می باشد که نیمی از آلیاژ مرسوم استنلس(۳۰۴)عنصر نیکل دارد و میزان عناصرمنگنز و نیتروژن آن افزایش یافته است.

در این حالت این آلیاژ ارزان تر از آلیاژ های استنلس دیگر است ولی قابلیت کار پذیری آن به خوبی بقیه نیست این بدین معنی میباشد که کیفیت کالا کاهش یافته است . آلیاژ۲۰۱ یک فلز آستنیتی است ، زیرا یک استنلس غیر مغناطیسی است که مقدار زیادی عناصر کروم و نیکل و مقدار کمی عنصر کربن را دارا می باشد.

فهرست