لوله آتش نشانی

لوله کشی شبکه و سیستم آتش نشانی یااطفاء حریق در اماکن مسکونی، اداری و صنعتی صورت می گیرد تا در هنگام بروز آتش سوزی ، خسارات مالی و جانی به وجود آمده از طریق مهار اولیه آتش به حداقل امکان برسد.

البته روش ‌های اطفاء حریق بستگی به نوع و میزان آتش دارد. برای مقابله با آتش باید حداقل یکی از عوامل اصلی مثلث آتش یعنی هوا ، ماده سوختنی و یا حرارت را کنترل  و مدیریت کرد که البته امروزه مثلث حریق به منشور حریق تبدیل شده است که ضلع چهارم همان واکنش های شیمیایی است که منجر به ایجاد اتش سوزی و حریق می گردند.

لوله آتش نشانی

کد محصولنام محصولسایزردهبرندوزن هر شاخهواحد قیمتتاریخ 
11157آتش نشانی2 اینچ-api-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11158آتش نشانی3/4 اینچ-api-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11159آتش نشانی1/2 اینچ-api-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11160آتش نشانی1 اینچ-api-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11161آتش نشانی1 اینچ-api-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11162آتش نشانی1/4 1 اینچ-api-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11163آتش نشانی1/2 1 اینچ-api-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11164آتش نشانی1 اینچ20وارداتی12شاخه4,479,360 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11165آتش نشانی1/2 اینچ20وارداتی5.5شاخه3,447,250 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11166آتش نشانی3/4 اینچ20وارداتی8شاخه4,190,370 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11167آتش نشانی1/2 2 اینچ20وارداتی18شاخه13,630,740 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11168آتش نشانی2 اینچ20وارداتی24شاخه8,428,900 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11169آتش نشانی1/2 1 اینچ20وارداتی18شاخه6,694,960 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11170آتش نشانی3 اینچ20وارداتی45شاخه13,919,730 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11171آتش نشانی1/4 1 اینچ20وارداتی16شاخه5,731,660 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11172آتش نشانی4 اینچ20وارداتی65شاخه22,589,450 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11173آتش نشانی5 اینچ20وارداتی105شاخه32,655,970 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11174آتش نشانی6 اینچ20وارداتی140شاخه49,995,420 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11175آتش نشانی8 اینچ20وارداتی190شاخه77,064,230 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11176آتش نشانی4 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11177آتش نشانی"140اهواز-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11178آتش نشانی3 اینچ40اهواز-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11179آتش نشانی4 اینچ40اهواز-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11180آتش نشانی1/2 2 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11181آتش نشانی3 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11182آتش نشانی1/4 1 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11183آتش نشانی3/4 اینچ40دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11184آتش نشانی1/4 1 اینچ40دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11185آتش نشانی2 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11186آتش نشانی1/2 1 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11187آتش نشانی5 اینچ40اهواز-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11188آتش نشانی5 اینچ40اهواز-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11189آتش نشانی1/2 اینچ40دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11190آتش نشانی1 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11191آتش نشانی1 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11192آتش نشانی1/2 2 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11193آتش نشانی2 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11194آتش نشانی1/2 1 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11195آتش نشانی3 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11196آتش نشانی1/4 1 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11197آتش نشانی4 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11198آتش نشانی5 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11199آتش نشانی6 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11200آتش نشانی1/2 اینچ40وارداتی-شاخه3,691,060 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11201آتش نشانی3/4 اینچ40وارداتی-شاخه4,745,650 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11202آتش نشانی1 اینچ40وارداتی-شاخه5,512,620 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11203آتش نشانی1/4 1 اینچ40وارداتی-شاخه6,663,080 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11204آتش نشانی1/2 1 اینچ40وارداتی-شاخه8,197,020 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11205آتش نشانی2 اینچ40وارداتی-شاخه10,306,200 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11206آتش نشانی1/2 2 اینچ40وارداتی-شاخه16,681,660 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11207آتش نشانی3 اینچ40وارداتی-شاخه21,475,230 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11208آتش نشانی1/2 3 اینچ40وارداتی-شاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11209آتش نشانی4 اینچ40وارداتی-شاخه31,397,940 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11210آتش نشانی5 اینچ40وارداتی-شاخه44,963,770 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11211آتش نشانی6 اینچ40وارداتی-شاخه62,220,650 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

عرضه مستیقیم لوله آتش نشانی در فولادستان

در فولادستان انواع لوله آتش نشانی با قیمتی مناسب و کیفیتی عالی از برند های معتبر داخلی و خارجی عرضه خواهد شد.همچنین مشتریان گرامی میتوانند قبل از خرید از مشاوره جهت بهترین انتخاب بهره مند شوند

آتش نشانی

بررسی لوله های گالوانیزه و قیمت لوله گالوانیزه

برای محافظت از خوردگی و آسیب پذیری فلزات، توسط یکسری عمل گالوانیزاسیون، پوششی از فلز روی را بر روی آنها کامل پوشیده میشود این پوشش متشکل از لایه ی روی و ترکیباتی از آهن می باشد. این نوع فلزات کاربرد های زیادی در صنعت دارد.
این نوع لوله گالوانیزه گاهی برای تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک به کار برده می شود ولی مورد استفاده اصلی آن ها برای تهویه است.

لوله‌های گالوانیزه خود به دو دسته مجزا تقسیم می‌شوند
لوله‌های فولادی گالوانیزه
لوله‌های آهنی گالوانیزه
این دو نوع در واقع در بازار به لوله‌ های آهنی سفید معروفند و معمولا بین این دو هیچ فرقی گذاشته نمی‌شود، اما در صورتیکه لوله‌ های فولادی گالوانیزه در مقایسه با نوع آهنی آن سبک‌ تر و براق‌تر هستند.

لوله های آهنی گالوانیزه

این لوله ها در بازار با رنگ های تیره و خاکستریشان است که شناخته شده است و معمولا به دو صورت و شکل سبک و متوسط تولید و ساخته می شوند . در واقع جنس این لوله ها از آهن سفید نورد است . به این لوله ها ، لوله های با درز هم می گویند که در اصل درز آن ها توسط دستگاه هایی به هم متصل می شوند و جوش می خورند و در فلز روی مذاب، فرو برده می شوند.

لوله های فولادی گالوانیزه

جنس این لوله‌ها از فولاد نرمی است که در تولید و ساختن آن ورقه فولاد را با فشار مناسب داخل قالب عبور داده درز آن را جوش می‌دهند و سپس آن ها را برای افزایش مقاومت در برابر اسیدها و زنگ زدگی ها و خوردگی ها در یک وان آبکاری روی اندود (گالوانیزه) می‌کنند.
این نوع لوله‌ها نسبت به نوع آهنی در برابر اسیدها مقاومت و استحکام کمتری دارند و تمامی اسیدها یی که برای چدن مضر می‌باشند فولاد گالوانیزه را نیز خراب می‌کنند و این لوله ها خیلی به آب عادت دارند و برخورد آب آن ها موجد سخت شدن و استحکام این لوله ها می شود.

مزایا و نکات مثبت لوله گالوانیزه

ضریب هیزم ویلیام این لوله ها بر حسب و اساس اینچ می باشد
طول و اندازه لوله های گالوانیزه شش متر می باشد.
اتصالات آن قفل ، کمربند و برشن است.
این لوله ها به وسیله دنده پیچی به یکدیگرمتصل هستند و با استفاده از مواد مناسب آب بندی می شوند
*نکته : از اتصال این لوله ها به روش جوشکاری باید پرهیز و دوری نمود چرا که بر اثر حرارت های ناشی از جوشکاری و سوختن روکش گالوانیزه (آلیاژ روی) دود های غلیظ و سفیدی تولید می شود که محیط کار را آلوده و کثیف می نماید و تنفس آن حتی ایجاد مسمومیت کرده و موجب آسیب دیدن دستگاه تنفسی نا گواری می شود .
ابعاد لوله گالوانیزه
کلیه و تمامی لوله‌های فولادی و آهنی گالوانیزه در شاخه‌های با اندازه ۶ متری و دو سر دنده با قطر ۱/۲ اینچ تا ۸ اینچ تولید و ساخته می‌گردند. قطر این لوله‌ها عموما قطر اسمی است که در واقع بزرگتر از قطر داخلی و کوچکتر از قطر خارجی است. همچنین در بازار این لوله‌ها را بر اساس و حسب نمره می‌شناسند.

فهرست